موتور گیرلس ویتور WSG-S2.3

موتور گیرلس ویتور WSG-S2.3

موتور گیرلس ویتور آلمان WSG-S2.3 14Kw , 30A , 1.6m/s

“موتور گیرلس ویتور-WSG-S2.3 سیستم تعلیق 2:1 14Kw , 30A , 1.6m/s قطر فلکه 320 8شیار – بکسل 8 استاتیک لود 3300 کیلوگرم”

موتور گیرلس ویتور WSG-S2.2

موتور گیرلس ویتور آلمان WSG-S2.2 10Kw , 22.5A , 1.6m/s

موتور گیرلس ویتور-WSG-S2.2 سیستم تعلیق 2:1 10Kw , 22.5A , 1.6m/s قطر فلکه 320 8شیار – بکسل 8 استاتیک لود 2700 کیلوگرم

موتور گیرلس ویتور WSG-S3.6

موتور گیرلس ویتور WSG-S3.6

موتور گیرلس ویتور WSG-25

موتور گیربکس ویتور WSG-25

موتور گیرلس ویتور WSG/WGG-29

موتور گیرلس ویتور WSGWGG-29